МАРК
МАRK
MARKOS
2
 

Jesus Forgives and Heals a Paralyzed Man

1 A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home.

2 They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them.

3 Some men came, bringing to him a paralyzed man, carried by four of them.

4 Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on.

5 When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, “Son, your sins are forgiven.”

6 Now some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves,

7 “Why does this fellow talk like that? He’s blaspheming! Who can forgive sins but God alone?”

8 Immediately Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts, and he said to them, “Why are you thinking these things?

9 Which is easier: to say to this paralyzed man, ‘Your sins are forgiven,’ or to say, ‘Get up, take your mat and walk’?

10 But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins.” So he said to the man,

11 “I tell you, get up, take your mat and go home.”

12 He got up, took his mat and walked out in full view of them all. This amazed everyone and they praised God, saying, “We have never seen anything like this!”

Jesus Calls Levi and Eats With Sinners

13 Once again Jesus went out beside the lake. A large crowd came to him, and he began to teach them.

14 As he walked along, he saw Levi son of Alphaeus sitting at the tax collector’s booth. “Follow me,” Jesus told him, and Levi got up and followed him.

15 While Jesus was having dinner at Levi’s house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples, for there were many who followed him.

16 When the teachers of the law who were Pharisees saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples: “Why does he eat with tax collectors and sinners?”

17 On hearing this, Jesus said to them, “It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners.”

Jesus Questioned About Fasting

18 Now John’s disciples and the Pharisees were fasting. Some people came and asked Jesus, “How is it that John’s disciples and the disciples of the Pharisees are fasting, but yours are not?”

19 Jesus answered, “How can the guests of the bridegroom fast while he is with them? They cannot, so long as they have him with them.

20 But the time will come when the bridegroom will be taken from them, and on that day they will fast.

21 “No one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment. Otherwise, the new piece will pull away from the old, making the tear worse.

22 And no one pours new wine into old wineskins. Otherwise, the wine will burst the skins, and both the wine and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new wineskins.”

Jesus Is Lord of the Sabbath

23 One Sabbath Jesus was going through the grainfields, and as his disciples walked along, they began to pick some heads of grain.

24 The Pharisees said to him, “Look, why are they doing what is unlawful on the Sabbath?”

25 He answered, “Have you never read what David did when he and his companions were hungry and in need?

26 In the days of Abiathar the high priest, he entered the house of God and ate the consecrated bread, which is lawful only for priests to eat. And he also gave some to his companions.”

27 Then he said to them, “The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath.

28 So the Son of Man is Lord even of the Sabbath.”

ЗыІэпкъ-лъэпкъ узым зэкІиубытэгъэ лIы горэ Исус зэригъэхъужьыгъэр

(Маттэ 9:1-8; Лука 5:17 -26 )


1 Мэфэ заулэ тешІагъэу Исус къалэу Капернаум къызегъэзэжьым, иунэ

къызэрэкІожьыгъэр цІыфмэ зэхахыгъ.

2 ЦIыфхэу къэзэрэугъоигъэхэр

зэрэбагъэм пае, унэ пчъэІупэми хэуцуапІэ имыІэжь хъугъэ, Исуси Тхьэм

игущыІэхэр аригъэІухэу ыублагъ.

3 Джащыгъум цІыф куп къэкІуагъ; ахэмэ

ащыщ нэбгыриплІым зыІэпкъ-лъэпкъ узым зэкІиубытэгъэ лIы горэ

къыздахьыгъ.

4 ЦІыфхэр зэрэбагъэм къыхэкІыкІэ, сымаджэр Исус рахьы-

лІэн алъэкІыгъэп. Унашъхьэм дахьыий, Исус зыдэщыІэ лъэныкъомкIэ

унашъхьэм щыщ тырахи, сымаджэр пІуаблэм телъэу ратІупщэхыгъ.

5 Исус ахэмэ яшІошъхъуныгъэ зелъэгъум, зыІэпкъ-лъэпкъ узым зэкІиубытэгъэ

лIым риІуагъ:

– СикІал, уипсэкІодшIагъэхэр къыпфэгъугъэх.


6 Тэурат егъэджэкІо пащэхэу ащ дэжьым щысыгъэхэм ащыщхэм агукІэ

аІуагъ:


7 – Сыд пае мы лІыр моущтэу гущыІэра? Ащ Тхьэр егъэпцІыба? Тхьэм

нэмыкІэу, хэта псэкІодшIагъэхэр зыгъэгъун зылъэкІырэр?


8 Ардэдэм Исус ыгукІэ ахэмэ агухэм арылъыр ешІэти, ариІуагъ:

– Сыд пае ащ фэдэхэр шъо шъугухэмкІэ шъуІора?

9 Тара нахь псынкІагъор, зыІэпкъ-лъэпкъ узым зэкІиубытэгъэ лIым

УипсэкІодшIагъэхэр къыпфэгъугъэх епІоныр ара, хьауми Тэджи,

уипІуаблэ къашти, къэкІухь епІоныр ара?

10 Ау шъушІэным пае, ЦІыф

Лъэпкъым ы Къо* псэкІодшIагъэхэр ыгъэгъунхэу дунаим тетыгъо

зэрэщыриІэр, – Исус зыІэпкъ-лъэпкъ узым зэкІиубытэгъэ лIым риІуагъ:


11 – Сэ осэІо, къэтэджи, уипІуаблэ къашти, шъуадэжь кІожь!

 

12 Ардэдэм лІыр къэтэджи, ипІуаблэ ышти, цІыф пстэуми алъэгъоу унэм

икІыжьыгъ. Ар пстэуми инэу агъэшІагъозэ, Тхьэм щытхъу фашІэу аІуагъ:

– Мыщ фэдэ Іоф тэ ныбжьи тлъэгъугъэп.
.

Исус игъогу рыкІонэу Лэуй къызэреджагъэр

(Маттэ 9:9-13 ; Лука 5:27 -32 )


13 Исус джыри Галилей псыхъурэе Іушъом Іухьажьыгъ. ЦІыф купышхо

ыдэжь къэкІуагъ, Исуси Тхьэм игущыІэхэр аригъашІэхэу ыублагъ.

14  ЕтІанэ нахь чыжьэу кІозэ, хьакъулахь ахъщэр зыщыхахырэ унэм Іусэу, Алфей

ыкъо Лэуй ылъэгъугъ.

– Сауж къырыкІу, – риІуагъ Исус.

Лэуй къэтэджи, Исус ыуж ихьагъ.


15  ЕтІанэ Исус Лэуй иунэ щышхэ зэхъум, хьакъулахь ахъщэр

хэзыххэрэмрэ псэкІод зышІэхэрэмрэ бэ хъухэу, Исусрэ игъогу рыкІохэрэмрэ

адашхэщтыгъэх; сыда пІомэ, Исус ыуж ихьагъэхэр бэ хъущтыгъэх.

16 Тэурат егъэджэкІо пащэхэу фарисейхэм* ащыщхэм хьакъулахь ахъщэр хэзыххэрэмрэ псэкІод зышІэхэрэмрэ Исус адашхэу залъэгъум, Исус игъогу рыкІохэрэм араІуагъ:

– Хьакъулахь ахъщэр хэзыххэрэмрэ псэкІодышІэхэмрэ сыда ар

зыкІадашхэрэр, зыкІадешъорэр?

17  Исус ар зызэхехым, ариІуагъ:

– Псаухэр арэп Іазэ зищыкІагъэхэр, сымаджэхэр ары нахь. ІПъыпкъагъэ

зиІэ цІыфхэм сяджэнэу арэп сыкъызфэкІуагъэр, псэкІодышІэхэр япсэкІод- шIагъэхэм афыкІэгъожьынхэм пае, сяджэнэу ары нахь.


Джурт тхьэматэхэр нэкІым ехьылІагъэу

Исус къызэреупчІыгъэхэр

(Маттэ 9:14  -17 ; Лука 5:33 -39 )

18 УмэхъэкІо Иуан игъогу рыкІохэрэмрэ фарисейхэмрэ анэкІыщтыгъ*.

ЦІыф заулэ къакІуи, Исус къыраІуагъ:

– Иуан игъогу рыкІохэрэмрэ фарисейхэм ягъогу рыкІохэрэмрэ анэкІы. О

уигъогу рыкІохэрэм сыда зыкІамынэкІырэр?

19 – Шъаор ягъусэфэкІэ, шъаом игъусэхэм анэкІын алъэкІына? Хьау,

шъаор ягъусэфэкІэ, анэкІын алъэкІыщтэп, – ариІожьыгъ Исус ахэмэ.

20  – Ау шъаор затырахыщт мафэхэр къэкІощтых. А мафэр къызыкІокІэ, анэкІыщт.

21 – ШэкІыкІэм щыщ идэжьын щыгъыныжъым зыми фишIырэп. Аущтэу

ышІымэ, шэкІыкІэм щыщ идэжьыным щыгъыныжъыр зэІитхъынышъ,

гъуанэр нахь ин ышІыщт.

22 Джащ фэдэу, зыми сэнэпс шІыгъакІэр

шъонтыжъхэм аригъахъорэп. Аущтэу ышІымэ, сэнэпсым шъонтхэр

къызэгуитхъынхэшъ, сэнэпсыри къичъыщт, шъонтхэри кІодыщтых. Ау

сэнэпс шІыгъакІэр шъонтыкІэхэм арагъэхъон фае.


Шэмбэт мафэм Исус игъогу рыкІохэрэм коцышъхьэхэр
къызэрэпачыгъэхэр

(Маттэ 12 :1-8; Лука 6:1-5)          

23 Шэмбэт мафэ горэм Исус коц хьасэхэр зэпичыхэзэ кІощтыгъ. Игъогу

рыкІохэрэр кІом хэтхэу, коцышъхьэхэр къыпачыхэу аублагъ.

24 Фарисейхэм Исус къыраІуагъ:

– Еплъ, ахэмэ шэмбэт мафэм хабзэкІэ пшІэ мыхъущтыр* сыд пае ашІэра?


25 – Даутэрэ игъусэхэмрэ къин хэтхэу, мэлакІэ лІэхэ зэхъум, ащ ышІагъэм

зыкІи шъуеджагъэба? – ариІожьыгъ Исус.
 
26 – Абиатар зыцІэ дин пэщэшхом*

имафэхэм Даутэ Тхьэм иунэ ихьи, цІыфхэм Тхьэм ыпашъхьэ ралъхьэгъэ

хьалыгъур* ышхыгъ. А хьалыгъур дин пащэхэм анэмыкІ хабзэкІэ зыгорэм

ышхы хъущтыгъэп, ау Даутэ ышхыгъ, игъусэхэми аригъэшхыгъ.


27 ЕтІанэ Исус ариІуагъ:

– Тхьэм шэмбэт мафэр цІыфым пае къыгъэхъугъэ нахь, цІыфыр шэмбэт

мафэм пае къыгъэхъугъэп.

28 Арышъ, ЦІыф Лъэпкъым ы Къо шэмбэт мафэм итхьэмат.

.

Bir felçlinin iyileştirilmesi

(Mat.9:1-8; Luk.5:17-26)

1 Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefernahum'a geldiğinde, evde olduğu işitildi.

2 O kadar çok insan toplandı ki, artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu.

3 Bu arada O'na dört kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler.

4 Kalabalıktan O'na yaklaşamadıkları için, bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliyi üstünde yattığı döşekle birlikte aşağı indirdiler.

5 Onların imanını gören İsa felçliye, «Oğlum, günahların bağışlandı» dedi.

6>7 Orada oturmakta olan bazı din bilginleri ise için için şöyle düşündüler: «Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor! Tek Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?»

8 Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara, «Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?» dedi.

9 «Hangisi daha kolay, felçliye, `Günahların bağışlandı' demek mi, yoksa, `Kalk, döşeğini topla ve yürü' demek mi?

10>11 Ne var ki, İnsanoğlu'nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye...» Sonra felçliye, «Sana söylüyorum, kalk, döşeğini topla ve evine git!» dedi.

12 Adam kalktı, derhal döşeğini topladı ve hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşakalmıştı. Tanrı'yı övüyorlar, «Böylesini hiç görmemiştik» diyorlardı.

Levi'nin öğrencilere katılması

(Mat.9:9-13; Luk.5:27-32)

13 İsa yine çıkıp göl kıyısına gitti. Bütün halk O'nun yanına geldi, O da onlara ders vermeye başladı.

14 Yoldan geçerken, vergi toplama kulübesinde oturan Alfay oğlu Levi'yi gördü. Ona, «Ardımdan gel» dedi. Levi de kalkıp İsa'nın ardından gitti.

15 Daha sonra İsa, Levi'nin evinde yemek yerken, birçok vergi görevlisi ve günahkâr birçok kişi O'nunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturmuştu. O'nu izleyen böyle birçok kişi vardı.

16 Ferisilerden bazı din bilginleri, O'nu günahkârlar ve vergi görevlileriyle birlikte yemekte görünce öğrencilerine, «Niçin vergi görevlileri ve günahkârlarla birlikte yemek yiyor?» diye sordular.

17 Bunu işiten İsa onlara, «Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var» dedi. «Ben doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya geldim.»

Oruçla ilgili soru

(Mat.9:14-17; Luk.5:33-39)

18 Yahya'nın öğrencileriyle Ferisiler oruç tutarken, bazı kişiler İsa'ya gelip, «Yahya'nın ve Ferisilerin öğrencileri oruç tutuyor da, senin öğrencilerin niçin tutmuyor?» diye sordular.

19 İsa şöyle karşılık verdi: «Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı hiç? Güvey aralarında oldukça oruç tutamazlar!

20 Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek, onlar işte o zaman, o gün oruç tutacaklar.

21 Hiç kimse eski bir giysiyi çekmemiş bir kumaş parçasıyla yamamaz. Yoksa yeni yama eski giysiden kopar ve yırtık daha kötü duruma gelir.

22 Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa şarap tulumları patlatır, şarap da tulumlar da mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur.»

Sept günü sorunu

(Mat.12:1-8; Luk.6:1-5)

23 Bir Sept günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri yolda giderken başakları koparmaya başladılar.

24 Ferisiler İsa'ya, «Bak, Sept günü yapılması yasak olanı neden yapıyorlar?» dediler.

25 İsa onlara, «Davut'un, kendisi ve yanındakiler aç ve muhtaç kalınca ne yaptığını hiç okumadınız mı?» diye sordu.

26 «Başkâhin Aviyatar'ın zamanında Davut, Tanrı'nın evine girdi, kâhinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini yedi ve yanındakilere de verdi.»

27 Sonra onlara, «İnsan Sept günü için değil, Sept günü insan için yaratıldı» dedi.

28 «Bu nedenle İnsanoğlu Sept gününün de Rabbidir.»

 
2
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,