МАТТЭ
МАТТHEW
MATTA
1
 
Reference: Biblica.com/en-us/bible/online-bible/niv Cсылка: 2.Cherkesincil.net/adyghe Kaynakça: Incılturk.com
 

The Genealogy of Jesus the Messiah

1This is the genealogy of Jesus the Messiah the son of David, the son of Abraham:

Abraham was the father of Isaac,

Isaac the father of Jacob,

Jacob the father of Judah and his brothers,


Judah the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar,

Perez the father of Hezron,

Hezron the father of Ram,


Ram the father of Amminadab,

Amminadab the father of Nahshon,

Nahshon the father of Salmon,


Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab,

Boaz the father of Obed, whose mother was Ruth,

Obed the father of Jesse,


and Jesse the father of King David.

David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah’s wife,


Solomon the father of Rehoboam,

Rehoboam the father of Abijah,

Abijah the father of Asa,


Asa the father of Jehoshaphat,

Jehoshaphat the father of Jehoram,

Jehoram the father of Uzziah,


Uzziah the father of Jotham,

Jotham the father of Ahaz,

Ahaz the father of Hezekiah,


10 
Hezekiah the father of Manasseh,

Manasseh the father of Amon,

Amon the father of Josiah,


11 
and Josiah the father of Jeconiah[c] and his brothers at the time of the exile to Babylon.


12 
After the exile to Babylon:

Jeconiah was the father of Shealtiel,

Shealtiel the father of Zerubbabel,


13 
Zerubbabel the father of Abihud,

Abihud the father of Eliakim,

Eliakim the father of Azor,


14 
Azor the father of Zadok,

Zadok the father of Akim,

Akim the father of Elihud,


15 
Elihud the father of Eleazar,

Eleazar the father of Matthan,

Matthan the father of Jacob,


16 
and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary was the mother of Jesus who is called the Messiah.


17 
Thus there were fourteen generations in all from Abraham to David, fourteen from David to the exile to Babylon, and fourteen from the exile to the Messiah.


Joseph Accepts Jesus as His Son


18 
This is how the birth of Jesus the Messiah came about: His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit.

19 
Because Joseph her husband was faithful to the law, and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly.


20 
But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, “Joseph son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit.

21 
She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins.”


22 
All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet:

23 
“The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Immanuel” (which means “God with us”).

24 When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. 25 But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son. And he gave him the name Jesus.

Исус къызхэкІыгъэ лъэпкъыр
.
1 Мыр Исус Христосэу Даутэ ыкъор, Ибрахьимэ ыкъор* къызхэкІыгъэ лъэпкъым итхылъ.
.
2 Ибрахьимэ Исхьакъ къыфэхъугъ; Исхьакъ Якъубэ къыфэхъугъ;
ащ Иудэрэ ышхэмрэ къыфэхъугъэх;
.

3 Иудэ Пэрэцрэ Зарэрэ* къыфэхъугъэх;

итІумэ янэ Тамар ыцІагъ; Пэрэц Хэцрон къыфэхъугъ; ащ Рам къыфэхъугъ;

.
4 ащ Аминадаб къыфэхъугъ; ащ Нахшон къыфэхъугъ; ащ Салмон

къыфэхъугъ;
.
5 ащ БоIаз къыфэхъугъ; БоIаз янэ Рахьаб ыцІагъ; БоIаз Обид

къыфэхъугъ; Обид янэ Рут ыцІагъ; Обид Ищай къыфэхъугъ;
.
6 ащ пачъыхьэ

Даутэ къыфэхъугъ. Пачъыхьэ Даутэ Сэлмэн къыфэхъугъ; Сэлмэн янэ Урый

зыцІэм ишъузыгъ*.
.
7 Сэлмэн Рехабоам къыфэхъугъ; ащ Абие къыфэхъугъ; ащ

Асэ къыфэхъугъ;
.
8 ащ Ехъощафат къыфэхъугъ; ащ Иорам къыфэхъугъ; ащ

Уззие къыфэхъугъ;
.
9 ащ Иотам къыфэхъугъ; ащ Ахаз къыфэхъугъ; ащ

Хъызкъый къыфэхъугъ;
.
10 ащ Манассэ къыфэхъугъ; ащ Амон къыфэхъугъ;

ащ Иосие къыфэхъугъ;
.
11 ащ Иоаким къыфэхъугъ. Израиль цІыфхэр

Бабилэн къэлэшхом лІыгъэкІэ защэхэ лъэхъаным* Иоаким Иехониерэ

ышхэмрэ къыфэхъугъэх.

.
12 Израиль цІыфхэр Бабилэн защэхэ ужым*, Иехонием Шеалтиил

къыфэхъугъ; ащ Зоробабел къыфэхъугъ;
.
13 ащ Абиуд къыфэхъугъ; ащ

Элиаким къыфэхъугъ; ащ Азор къыфэхъугъ;
.
14 ащ Цадокъ къыфэхъугъ; ащ

Ахим къыфэхъугъ; ащ Элиуд къыфэхъугъ;
.
15 ащ Элеазар къыфэхъугъ; ащ

Маттан къыфэхъугъ; ащ Якъубэ къыфэхъугъ;
.
16 ащ Юсыф къыфэхъугъ. Ар

ХристоскІэ заджэхэрэ Исус къызфэхъугъэ Мерэм илІыгъ.
.

17 Аущтэу Ибрахьимэрэ пачъыхьэ Даутэрэ азыфагу лІыуж* пшІыкІуплІ

дэлъыгъ; пачъыхьэ Даутэрэ израиль цІыфхэр Бабилэным защэхэ

лъэхъанымрэ азыфагу лІыуж пшІыкІуплІ дэлъыгъ, израиль цІыфхэр

Бабилэн защэхэ лъэхъанымрэ Христос* къызыхъугъэ лъэхъанымрэ азыфагу

лІыуж пшІыкІуплІи дэлъыгъ.
.

Исус къызэрэхъугъэр

(Лука 2:1-7)
..

18 Исус Христос икъэхъукІэ мары: Юсыф Исус янэу Мерэм къыщэнэу

ыгъэнэфэгъагъ*, ау зэрэщэнхэм ыпэкІэ, Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ илъэкІыкІэ

Мерэм сабый къызэрэфэхъущтыр нафэ хъугъэ.
..
19 Мерэм лIы фэхъущт

Юсыф шъыпкъагъэ зиІэ лІыгъэти, цІыфмэ апашъхьэ Мерэм ынапэ

тырихынэу фэмыеу, шъэфэу къымыщэнэу тыриубытагъ.
.

20 Ау Юсыф аущтэу егупшысэзэ, Зиусхьаным имэлэІич пкІыхьапІэкІэ

къыфэкІуагъ.

– Даутэ ыкъо* Юсыф! – къыІуагъ ащ. – Мерэм къэпщэнэу умыщын, сыда

пІомэ, ащ сабыеу къыфэхъущтыр къызхэкІырэр Тхьэм ы Псэ ЛъапІ ары.
.

21 Мерэм къо къыфэхъущт, ащ цІэу фэуусыщтыр Исус*, сыда пІомэ, ащ 

ылъэпкъ ипсэкІодхэм ялъэкІ къыІэкІихыжьынышъ, мыкІодхэу

къыгъэнэжьыщтых.
.

22 Мы зэпстэури зыфэхъугъэр Зиусхьаным мы гущыІэхэу* пегъымбарым

ыгу къырилъхьэхи, къыригъэІуагъэхэр къэшъыпкъэжьынхэр ары:
.

23 – Мары, пшъашъэр лъэрмыхьэ хъунышъ, къо къыфэхъущт. Ащ цІэу

фаусыщтыр Еммануил. Ащ къикІырэр: Тхьэр тигъусэ.
.

24 Юсыф къызэущыжьым, Зиусхьаным имэлэІич къызэрэриІуагъэм тетэу

зекІуагъэ, Мерэми ыщагъ.
.
25 Ау ар ишъуз фэхъуным ыпэкІэ Мерэм апэрэ къор къыфэхъугъ. Юсыф ащ цІэу фиусыгъэри Исус.
.

İsa Mesih'in soyu

1>2 İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soyuyla ilgili kayıt şöyledir:

İbrahim, İshak'ın babasıydı.
İshak, Yakup'un babası;
Yakup da Yahuda ve onun kardeşlerinin babasıydı.

3 Yahuda, Tamar'dan doğan Peres ve Zara'nın babasıydı.
Peres, Hesron'un babası;
Hesron da Ram'ın babasıydı.

4 Ram, Aminadab'ın babası;
Aminadab, Nahşon'un babası;
Nahşon ise Salmon'un babasıydı.

5 Salmon, Rahav'dan doğan Boaz'ın babasıydı.
Boaz, Rut'tan doğan Obed'in babası;
Obed de İşay'ın babası;

6 İşay da, kral Davut'un babasıydı.
Davut, Uriya'nın karısından doğan Süleyman'ın babasıydı.

7 Süleyman, Rehavam'ın babası;
Rehavam, Abiya'nın babası;
Abiya da Asa'nın babasıydı.

8 Asa, Yehoşafat'ın babası;
Yehoşafat, Yoram'ın babası;
Yoram, Uziya'nın babasıydı.

9 Uziya, Yotam'ın babası;
Yotam, Ahaz'ın babası;
Ahaz da Hizkiya'nın babasıydı.

10 Hizkiya, Manaşe'nin babası;
Manaşe, Amon'un babası;
Amon ise Yoşiya'nın babasıydı.

11 Yoşiya, Babil sürgünü sırasında doğan Yekonya
ve onun kardeşlerinin babasıydı.

12 Yekonya, Babil sürgününden sonra doğan Şaltiyel'in babası;
Şaltiyel ise Zerubabel'in babasıydı.

13 Zerubabel, Abihud'un babası;
Abihud, Elyakim'in babası;
Elyakim de Azor'un babasıydı.

14 Azor, Sadok'un babası;
Sadok, Ahim'in babası;
Ahim ise Elihud'un babasıydı.

15 Elihud, Elazar'ın babası;
Elazar, Matan'ın babası;
Matan da Yakup'un babasıydı.

16 Yakup, Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı.
Meryem'den de Mesih denilen İsa doğdu.

17 Buna göre, İbrahim'den Davut'a kadar toplam on dört kuşak, Davut'tan Babil sürgününe kadar on dört kuşak ve Babil sürgününden Mesih'e kadar da on dört kuşak geçti.

İsa Mesih'in doğumu

(Luk.2:1-7)

18 İsa Mesih'in doğumu da şöyle oldu: annesi Meryem, Yusuf'la nişanlanmıştı. Ama evlenip birleşmelerinden önce Meryem'in Kutsal Ruh'tan gebe kaldığı anlaşıldı.

19 Meryem'in nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan gizlice ayrılmak niyetindeydi.

20 Ama böyle düşünmesi üzerine Rab'bin bir meleği ona rüyada görünerek şöyle dedi: «Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh'tandır.

21 Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O'dur.»

22>23 Bütün bunlar, Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. O'nun adını İmanuel koyacaklar.» İmanuel, `Tanrı bizimle' demektir.

24 Yusuf uyanınca Rab'bin meleğinin kendisine buyurduğu gibi yaptı ve Meryem'i eş olarak yanına aldı.

25 Ne var ki, Meryem oğlunu doğuruncaya dek Yusuf onunla birleşmedi. Doğan çocuğun adını İsa koydu.

 
1
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,